Δελτία Τύπου
10.02.2017

Οµαδικές ασφαλίσεις: Μια ακόµη δυναµική παρουσία της ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ µε προστιθεµένη αξία

  • SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Mail

Ανάδειξη της αξίας των συγκεκριµένων υπηρεσιών για επιχειρήσεις και εργαζόµενους.

Σηµαντική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου οµαδικών ασφαλιστήριων συµβολαίων σηµείωσε κατά τη διάρκεια του 2016 η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α., µια από τις κορυφαίες εταιρείες µεσιτείας ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και διαχείρισης κινδύνων στην Ελλάδα. Πρόκειται για µια ασφάλιση µε ιδιαίτερη σηµασία για τις επιχειρήσεις, αλλά και τους εργαζόµενους, κυρίως στο πλαίσιο των σύγχρονων προκλήσεων που αντιµετωπίζουν, καθώς προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα και οφέλη για όλους.

Η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α. συνεργάζεται µε το σύνολο σχεδόν της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς για τις συγκεκριµένες ασφαλίσεις. Ο αριθµός των Οµίλων που επέλεξαν την εταιρεία για τα οµαδικά συµβόλαια ζωής και υγείας τους αυξήθηκε το 2016 κατά 77%, ενώ κατά 66% αυξήθηκε ο αριθµός των Οµίλων που επέλεξαν την ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α. για τα συνταξιοδοτικά προγράµµατα των εργαζοµένων τους.

Όσον αφορά τα προγράµµατα υγείας, το σύνολο των άµεσα ασφαλιζόµενων ατόµων στα προγράµµατα υγείας ανήλθε σε 13.925 άτοµα, τα εξαρτώµενα µέλη ξεπέρασαν τα 19.000, ενώ τα µικτά ασφάλιστρα κατέγραψαν σηµαντική αύξηση µε πάνω από €14,8 εκατ. Στα συνταξιοδοτικά προγράµµατα ο συνολικός αριθµός ασφαλιζόµενων διαµορφώθηκε στα 10.830 άτοµα και τα συνολικά µικτά ασφάλιστρα στα €11,5 εκατ.

Η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α. κα. Άννυ Τρύφων, δήλωσε σχετικά: «Η µακροχρόνια εµπειρία και τεχνογνωσία της ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α. στα οµαδικά συµβόλαια µας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουµε στους πελάτες τις βέλτιστες λύσεις οι οποίες προσαρµόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες κάθε επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο µπορούν να παραµένουν ανταγωνιστικές σε όλα τα επίπεδα και παράλληλα να παρέχουν καλύψεις αξίας στους εργαζόµενους τους, δηµιουργώντας εκείνες τις συνθήκες που θα ευνοήσουν τη βιωσιµότητα τους. Προετοιµαζόµαστε κατάλληλα σχεδιάζοντας καινοτόµες λύσεις και υπηρεσίες ώστε και το 2017 να δώσουµε ακόµη µεγαλύτερη αξία στις επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους τους, µέσα από τα συγκεκριµένα προγράµµατα ασφαλίσεων».