Νέα και Ανακοινώσεις
07.11.2012

Αλλαγή Επωνυµίας και ∆ιακριτικού Τίτλου της «EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε. Μεσιτείας Ασφαλίσεων»

  • SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Mail

Η Εταιρεία ενηµερώνει το κοινό, ότι στις 28 Σεπτεµβρίου 2012 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της αποφάσισε ότι η νέα επωνυµία της Εταιρείας θα είναι στην ελληνική γλώσσα «ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Ανώνυµος Εταιρεία Μεσιτείας Ασφαλίσεων» και στην αγγλική γλώσσα «ERB Insurance Services Société Anonyme of Insurance Brokerage» καθώς και ότι ο νέος διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα είναι στην ελληνική «ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α.» και στην αγγλική γλώσσα «ERB Insurance Services S.A.» και τροποποίησε αντίστοιχα το άρθρο 1 του καταστατικού της Εταιρείας.

Tην 07-11-2012 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο το ανωτέρω από 28-09-2012 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης. Κατόπιν των ανωτέρω, η ηµεροµηνία αλλαγής της επωνυµίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας είναι η 7η Νοεµβρίου 2012.