Νέα και Ανακοινώσεις
10.07.2020

Αλλαγή Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου της «ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Ανώνυμος Εταιρεία Μεσιτείας Ασφαλίσεων»

Erb Og Image
  • SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Mail

Η Εταιρεία ενημερώνει το κοινό, ότι στις 19 Ιουνίου 2020 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της αποφάσισε ότι η νέα επωνυμία της Εταιρείας θα είναι «Designia Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Μεσιτείας Ασφαλίσεων» και ότι o νέος διακριτικός τίτλος της θα είναι «Designia Insurance Brokers», καθώς και ότι στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία της Εταιρείας  θα είναι «Designia Single Member Société Anonyme of Insurance Brokerage» και ο διακριτικός τίτλος «Designia Insurance Brokers»  και τροποποίησε αντίστοιχα το άρθρο 1 του καταστατικού της Εταιρείας.​

Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας με την υπ’ αριθμ. 30299/09-07-2020  απόφασή της (ΑΔΑ: 6Ι1Π469HEM-ΞΜΚ)​ ενέκρινε την ως άνω τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας. Σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 2002793/09-07-2020 ανακοίνωση της ανωτέρω Υπηρεσίας, η εν λόγω απόφαση καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 09-07-2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2169992.

​Κατόπιν των ανωτέρω, η ημερομηνία αλλαγής της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας είναι η 09-07-2020​.