Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ενημέρωση υποκειμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία

Η Designia Insurance Brokers (εφεξής «Υπεύθυνος Επεξεργασίας») η οποία εδρεύει στην οδό ΣΙΝΑ 2-4 106 72 ΑΘΗΝΑ και έχει στοιχεία επικοινωνίας Τηλ.: +30 210 930 3850, Fax : +30 210 930 3971, e-mail: info@designiabrokres.gr, θεωρεί την προστασία των δεδομένων σας ένα θέμα εξαιρετικής σημασίας. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και δυνάμει της ιδιότητας σας ως πελάτες μας, ή επισκέπτες/χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, ή εν δυνάμει πελάτες μας, σας ενημερώνουμε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς και σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

1. Τι δεδομένα συλλέγουμε;

 • Δεδομένα ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, φύλο, ημερομηνία και τόπος γέννησης κ.λπ.
 • Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου κ.λπ.
 • Δεδομένα αλληλεπίδρασης με ηλεκτρονικές υπηρεσίες: διεύθυνση IP, Cookies (αναλυτικά η πολιτική των cookies https://www.designiabrokers.gr/politiki-cookies/), πληροφορίες σχετικά με τον φυλλομετρητή ( browser), δημογραφικά δεδομένα (π.χ. γλώσσα), δεδομένα συσκευής κ.λπ. τα οποία δε σας ταυτοποιούν άμεσα
 • Δεδομένα απαραίτητα για την αιτούμενη από εσάς σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης, ανάλογα με το αντικείμενο αυτής και τους καλυπτόμενους κινδύνους. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να τίθενται υπό επεξεργασία δεδομένα περιουσιακής κατάστασης ή περιουσιακών στοιχείων ή επενδυτικών ή αποταμιευτικών στόχων ή επαγγελματικά στοιχεία ή δεδομένα σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση ή δεδομένα σχετικά με εν ισχύ ή προηγούμενες ασφαλιστικές σας συμβάσεις ή ειδικά δεδομένα, όπως δεδομένα υγείας ή δεδομένα περίθαλψης ή/και φαρμακευτικής αγωγής

 

2. Από που συλλέγονται τα δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα, περιλαμβανομένων των τυχόν ειδικών δεδομένων:

 • συλλέγονται απευθείας από εσάς,
 • συλλέγονται από κάθε ηλεκτρονική σας επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας είτε κατά τη διαδικασία της πιστοποίησής σας ή κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία μας, είτε κατά το στάδιο της αλληλεπίδρασής σας με αυτές, είτε μέσω του φυλλομετρητή (browser) ή της συσκευή σας,
 • αποστέλλονται στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας από τρίτους που ενεργούν κατ’ εξουσιοδότηση ή εντολή σας
 • συλλέγονται από συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών, όπως π.χ. νοσοκομείο ή ιατρικό διαγνωστικό κέντρο όπου υποβληθήκατε σε σχετικές εξετάσεις, κατόπιν εξουσιοδότησής σας για τη σχετική διαβίβαση.

 

3. Γιατί συλλέγουμε και πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα;

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά τα ανωτέρω, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή/και από τρίτους που εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, για τους κάτωθι σκοπούς:

 • Την ταυτοποίησή σας.
 • Τη διαβίβαση τους στην/στις ασφαλιστική/ες εταιρεία/ες της επιλογής σας με σκοπό την επεξεργασία τους από αυτήν/αυτές στο πλαίσιο της αξιολόγησης της αίτησής σας για κατάρτιση προτάσεων σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης.
 • Την αξιολόγηση των αναγκών σας και την παρουσίαση σε εσάς ασφαλιστικών προτάσεων των συνεργαζόμενων με εμάς ασφαλιστικών εταιρειών, σύμφωνα με αυτές αλλά και τις απαιτήσεις και επιθυμίες σας.
 • Τη συμμόρφωση μας ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις μας.
 • Την αποστολή σε εσάς ερωτηματολογίων ικανοποίησης και αξιολόγησης υπηρεσιών μας ή των συνεργαζόμενων με εμάς ασφαλιστικών εταιρειών.
 • Τη μη προσωποποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας για στατιστικούς σκοπούς.
 • Τη διαχείριση του κύκλου ζωής των ασφαλιστικών σας προϊόντων κατ’ εξουσιοδότηση σας.
 • Την ενημέρωσή σας για προϊόντα και υπηρεσίες μας ή των συνδεδεμένων με εμάς εταιρειών ή τρίτων και την προώθησή τους.
 • Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υπηρεσίας η επεξεργασία ενδέχεται να αφορά στην πιστοποίησή σας στην υπηρεσία, στην παροχή εξατομικευμένης εμπειρίας βάσει των επιλογών σας, στην προστασία μας από τυχόν επιθέσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν την εμπιστευτικότητα, διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των δεδομένων μας/σας αλλά και την διαθεσιμότητα και ακεραιότητα της υπηρεσίας που σας παρέχουμε.

 

4. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας

 • Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται από εμάς ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας από τη στιγμή που μας αναθέτεται τις εργασίες της αξιολόγησης των αναγκών σας και της σύναψης σχέσης με ασφαλιστική εταιρεία και μέχρι την συμπλήρωση του χρόνου, της γενικής παραγραφής (20 έτη), εκτός εάν ο νόμος ή κανονιστικές πράξεις επιβάλουν την τήρηση των προσωπικών δεδομένων για διάστημα μεγαλύτερο ή μικρότερο του προαναφερόμενου. Εάν στη λήξη του χρόνου αυτού βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με μας που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
 • Στην περίπτωση ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα στοιχεία που συλλέγονται θα διατηρούνται μόνο για το χρόνο που είναι απαραίτητος για την εξυπηρέτηση της υπηρεσίας. Δεδομένα αλληλεπίδρασης με την υπηρεσία ενδέχεται να διατηρούνται έως και δέκα(10) χρόνια χωρίς να είναι διαθέσιμα σε άμεση επεξεργασία.

 

5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

 • Η Διοίκηση και τα αρμόδια για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας απέναντί σας Στελέχη μας.
 • Οι ασφαλιστικές εταιρείες στις οποίες θα διαβιβάζονται τα δεδομένα σας για τους σκοπούς που περιγράφονται στην ενότητα 3 ανωτέρω.
 • Συνεργαζόμενοι με εμάς εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, ερευνητές, συνεργαζόμενες εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (courier), σύμβουλοι κάθε φύσεως (νομικών, οικονομικών υπηρεσιών κ.λπ.), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως και πάροχοι υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών πληροφορικής, υπό τον όρο, σε κάθε περίπτωση, της τήρησης του απορρήτου.
 • Σε ειδικές περιπτώσεις είτε προάσπισης των δικαιωμάτων μας, είτε όταν προβλέπεται από διατάξεις νόμου ή αποφάσεις, δικαστικών αρχών, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλων Ανεξάρτητων Αρχών, τα δεδομένα σας ενδέχεται να μεταβιβαστούν σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών του Ν. 3758/2009 όπως εκάστοτε ισχύει, δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, φορείς του Δημοσίου, όπως και σε λειτουργούς αυτών, καθώς και σε λοιπούς τρίτους. Οποιαδήποτε κατά τα ανωτέρω πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται στο μέτρο του εκάστοτε αναγκαίου για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

 

6. Πως προστατεύουμε τα δεδομένα σας;

Ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ούτως ώστε να διασφαλίζουμε την κατάλληλη προστασία των δεδομένων σας. Συμπληρωματικά με αυτό χρησιμοποιούνται τελευταίας τεχνολογίας μέτρα προστασίας, καθώς επίσης και κατάλληλα οργανωτικά μέτρα.

 

7. Ποια είναι τα δικαιώματα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

α) Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, όπως και την προέλευσή τους.

β) Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης ή διόρθωσης τους, και δηλώνοντάς μας τα ακριβή δεδομένα που επιθυμείτε να τεθούν στην εν λόγω επεξεργασία (διόρθωση/συμπλήρωση).

γ) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας ή και να αρνηθείτε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία αυτών.

δ) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων που σας αφορούν, εφόσον είτε έχει παρέλθει ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησής τους, είτε πρόκειται για δεδομένα που δεν αφορούν στην εκπλήρωση υποχρεώσεων μας ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας απέναντί σας.

Η άσκηση των αμέσως προηγούμενων υπό γ και δ δικαιωμάτων οδηγεί σε αδυναμία εκ μέρους μας να σας παρουσιάσουμε προτάσεις ασφαλιστικών προγραμμάτων σύμφωνα με την ενότητα 3. Τα σχετικά αιτήματά σας μπορεί να ικανοποιηθούν μόνο στο μέτρο που δεν πλήττεται ή περιορίζεται η προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας.

ε) Παράλληλα με αυτά έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Η ικανοποίηση του ως άνω δικαιώματός σας δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη τη διαγραφή τους από τα αρχεία μας, η οποία τελεί υπό τους αμέσως ανωτέρω αναφερόμενους όρους.

στ) Επίσης έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλεστε εσείς και τα δικαιώματα σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Η επικοινωνία για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση retail@designiabrokers.gr. Ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, θα λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα σας και θα σας απαντάμε εντός τριάντα (30) ημερών. Μόνο εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, θα σας ενημερώνουμε για την αναγκαία παράταση της ως άνω προθεσμίας, που όμως δεν θα υπερβαίνει τις εξήντα (60) επιπλέον ημέρες. Η άσκηση των δικαιωμάτων είναι δωρεάν ωστόσο ενδέχεται να υπάρξει χρέωση αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις αποδεδειγμένης κατάχρησης αυτής που θα συνεπάγεται επιπλέον διαχειριστικό κόστος για εμάς.