Όροι Χρήσης

Προοίμιο

Οι όροι που ακολουθούν (εφεξής οι «Όροι Χρήσης») διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου http://www.designiabrokers.gr (στο εξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»), διαχειρίσεως της Designia Insurance Brokers με έδρα στη Σίνα 2-4, Τ.Κ 10672, Αθήνα (εφεξής η «Εταιρεία»).


Ισχύς όρων χρήσης

Οι επισκέπτες του Διαδικτυακού Τόπου (εφεξής οι «Χρήστες») οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν από οποιαδήποτε χρήση του. Εφόσον χρησιμοποιήσουν το Διαδικτυακό Τόπο, τεκμαίρεται ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους παρόντες όρους.


Τροποποιήσεις

  • Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους ενημερώνοντας σχετικά τους Χρήστες εγκαίρως σε εμφανές σημείο του Διαδικτυακού Τόπου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου μετά την κατά τα ανωτέρω ενημέρωση των Χρηστών για τροποποίηση των όρων χρήσης, συνεπάγεται αποδοχή εκ μέρους τους των τροποποιήσεων αυτών.
  • Η Εταιρεία δικαιούται να μεταβάλλει τις πληροφορίες και το υλικό του Διαδικτυακού Τόπου ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό, όπως, για παράδειγμα, όταν θεωρεί ότι υπάρχει ζήτημα ασφάλειας ή όταν χρειάζεται να προβεί στη συντήρηση του δικτύου ή για άλλους σπουδαίους λόγους. Οι Χρήστες ενημερώνονται για κάθε τέτοια μεταβολή ή διακοπή μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.


Επιβαρύνσεις για την πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο

Η πρόσβαση των Χρηστών στο Διαδικτυακό Τόπο και η χρήση του είναι άνευ χρέωσης. Οι Χρήστες επιβαρύνονται με το συναφές κόστος σύνδεσής τους με το διαδίκτυο.


Ευθύνη της Εταιρείας

  • Η Εταιρεία αναλαμβάνει να επιμελείται την λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου επί εικοσιτετράωρού βάσεως (εργάσιμες και μη εργάσιμες ημέρες), ρητά μη ευθυνόμενες πάντως σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας, οφειλόμενη σε εγγενή πτώση του δικτύου, καθυστέρηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή διακοπή της ηλεκτροδότησης, λανθασμένη πληκτρολόγηση του Χρήστη ή δυσλειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού του Χρήστη.
  • Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο των δικών της συστημάτων, όπως αυτά επιβάλλονται από την συναλλακτική πρακτική. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας της και να διαθέτει αντιβιοτικά προγράμματα. Εντούτοις, δεν εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Χρήστη, η οποία προκαλείται από ιό.
  • Η Εταιρεία καταβάλλει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε όλες οι πληροφορίες και γενικά το σύνολο του υλικού που περιέχεται στο Διαδικτυακό Τόπο να διέπεται από σαφήνεια, ακρίβεια και πληρότητα, χωρίς όμως να εγγυάται την ύπαρξη των στοιχείων αυτών. Κάθε πληροφορία που περιέχεται στο Διαδικτυακό Τόπο εφόσον δεν αφορά την Εταιρεία, έχει αναρτηθεί σ΄ αυτόν όπως ακριβώς διαβιβάσθηκε από τους τρίτους και όπως ακριβώς περιέχεται στη δημόσια προσβάσιμη πηγή από την οποία τυχόν αντλήθηκε. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των Χρηστών αναφορικά με την ακρίβεια και την πληρότητά των ανωτέρω πληροφοριών, οι δε τελευταίοι έχουν αποκλειστικά την ευθύνη ως προς την αξιολόγηση, εκτίμηση και χρήση των πληροφοριών αυτών για την λήψη οποιωνδήποτε αποφάσεών τους.


Ευθύνη των Χρηστών

  • Οι Χρήστες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Διαδικτυακό Τόπο σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείας, όπως αυτές εκάστοτε αναρτώνται σ΄ αυτόν, μη ευθυνομένη σε αντίθετη περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία ήθελε υποστούν οι Χρήστες εκ του λόγου αυτού.
  • Σε περίπτωση που για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτηθεί η χρήση κωδικού πρόσβασης, ο κάθε Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση του απορρήτου του εν λόγω κωδικού και φέρει ο ίδιος τον κίνδυνο ζημίας σε περίπτωση διαρροής του κωδικού του σε άλλο πρόσωπο.
  • Οι Χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία έχει ως σκοπό τη φόρτωση του συστήματος της Εταιρείας και την πτώση αυτού, την υποκλοπή κωδικών πρόσβασης άλλων Χρηστών αλλά και από οποιαδήποτε άλλη παράνομη, αντισυμβατική ή/και αθέμιτη ενέργεια, χρησιμοποιώντας την υποδομή της Εταιρείας (δίκτυο, ιστοσελίδες κ.λπ.). Οι Χρήστες ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η Εταιρεία, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις τους.


Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: λογισμικό, πληροφοριακό υλικό, δεδομένα, φωτογραφικό υλικό, γραφικά, απεικονίσεις, κ.λπ.) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων δικαιούχων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download), αντιγραφή, αποθήκευση ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας ή των άλλων δικαιούχων.


Σύνδεσμοι

  • Σε περίπτωση που, μέσω ειδικών συνδέσμων που αναρτώνται στο Διαδικτυακό Τόπο, παρέχεται στους Χρήστες η δυνατότητα να οδηγούνται σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, η διόδευση αυτή γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση των Χρηστών. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων, την ορθότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σ΄ αυτούς καθώς και για την ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών που τυχόν παρέχονται μέσω αυτών.
  • Η παραπομπή στο Διαδικτυακό Τόπο με τη χρήση συνδέσμων αναρτημένων σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας.